grantmaking

dekolonize!

dekolonize! se premye dosye sibvansyon CRIF la. Se yon opòtinite pou radikalman re-imajine fason pou bay resous pou yon mouvman dwa pou timoun yo – youn ki gen kouraj pou lite ak eritaj e reyalite aktyèl yo nan kolonyalis ak rasis kote nou  bay resous pou travay la bay travayè jèn, timoun ak aktivis jèn Nwa nan Lafrik de Lwès ak Lamerik.

dekolonize! ap bay opòtinite finansman pou timoun ak jèn aktivis pou konekte atravè kominote yo, peyi yo, ak kontinan yo pou aprann plis sou ki jan zak rasis, zak kont moun Nwa, ak kolonyalis opere-epi pou pataje estrateji ak apwòch sou kòman nou ka dechouke yo.

Gade dekolonize! ann aksyon

Quelles sont nos questions d'apprentissage?

Cliquez sur une option pour explorer

Quelles sont nos questions d'apprentissage?

Koz rasin

Rasis ak kolonyalis :

Ki jan timoun nwa ak jèn yo ap òganize kont enjistis rasyal nan kominote yo, sou plan nasyonal ak global ?

Ki moun

Travayè jèn AK timoun & aktivis jèn Nwa :

Kòman yon estrateji sibvansyon kote se timoun, aktivis jèn ak travayè jèn Nwa ki kreye li epi k ap dirije li ansanm ka bay pi bon resous nan entèseksyon dwa timoun yo ak jistis rasyal?

Ki kote

Lafrik Lwès ak Lamerik :

Ki kote travay nan entèseksyon dwa pou timoun ak jistis rasyal konvèje ak divèje globalman? Ki posiblite ki egziste pou mouvman transnasyonal - ki bati pami timoun ak aktivis jèn Nwa?

Sibvansyon

Patisipasyon sibvansyon :

Kòman filantwopi kapab pi bon resous jèn Nwa òganize nan entèseksyon dwa pou timoun ak jistis rasyal?