grantmaking

Chèche Sekirite

Dezyèm dosye sibvansyon nou an, Chèche Sekirite, se yon rechèch pou wè fason timoun yo ak jèn yo aktivman chèche, kreye, ak kiltive sekirite-espesyalman moun ki pa tèlman santi yo an sekirite. Sa ka gen ladan timoun ak jèn nan swen enstitisyonèl oswa detansyon, imigran, timoun k ap travay nan ekonomi enfòmèl, ak moun ki san kay, k ap viv nan fanmi dakèy, oswa espas pou refijye.

Anba devlopman pou mete sou pye nan fen 2021, Chèche Sekirite pral eksplore ki jan timoun ak jèn yo egzèse pouvwa menm si okòmansman li parèt ke yo pa gen anpil.  Li pral tire leson ak bon konprann nan men ekspè ki pi fò yo nan eksperyans sa a-timoun yo menm. Ansanm, nou pral eksplore: Ki jan timoun yo defini sekirite? Ki kote timoun yo jwenn sekirite? Ki jan nou ka angaje nan aprantisaj mityèl ak timoun pou avanse konpreyansyon nou sou pwoblèm maltrete timoun nan ?